Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Mirosław Giełczyński , reprezentujący jako właściciel firmę PETROSOL GDAŃSK A.M GIEŁCZYŃSCY z siedzibą przy ul.Budowlanych 21/23 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-298 ), tel.: 603 174 780, adres e-mail: petrosol@petrosol.gda.pl
 2. Celem zbierania danych jest realizacja zawartej umowy na wykonanie i montaż stolarki.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  Uwaga:
  • przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  • po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zawartej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.( ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U nr 121 poz.591).